010 - 818 30 50 Stel je vraag | Contact

Algemene voorwaarden van Spray-tan.nl

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Verkoper: Spray-Tan Nederland B.V.;
2. Koper: de wederpartij van verkoper die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Opdrachtnemer: Spray-Tan Nederland B.V.;

6. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

7. Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2 – Identiteit van de verkoper

Spray-Tan Nederland B.V.
Regina Verweykade 18
3059 SN Rotterdam
E-mailadres: info@spray-tan.nl
KvK-nummer: 53245245
BTW-identificatienummer: NL850807852B01

Telefoon: 010-8183050.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en koper.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing. Verkoper/opdrachtnemer en koper/opdrachtnemer zullen in vorenbedoeld geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. Het aanbod kan zijn een aanbod tot de overeenkomst op afstand en/of een aanbod tot de overeenkomst van opdracht.

3. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de koper het product/dienst goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een koper direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de verkoper niet.

4. De door verkoper gemaakte offertes zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Verkoper is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6. Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 5 – De overeenkomst op afstand

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – De overeenkomst van opdracht

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7 – De prijs

1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn exclusief BTW. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals verpakkings- of verzendkosten. Indien deze kosten van toepassing zijn dienen deze duidelijk bij het aanbod te worden vermeld.

2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

3. In afwijking van het vorige lid kan de verkoper producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Artikel 8 – Betaling

1. Betaling dient volledig bij vooruitbetaling of levering onder rembours te geschieden.

2. Betaling zal geschieden op een door verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. 
3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de koper heeft de verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door verkoper geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen apparaten, producten, handleidingen, instructies, tent, enz., blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomst is nagekomen.
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper per omgaande daarvan op de hoogte te stellen.
4. Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
5. Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

Artikel 10 – Incassokosten

1. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. In redelijkheid gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

Artikel 11 –  Levering

1. Ingeval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door verkoper niet aangehouden kan of kunnen worden, zal verkoper koper daarvan op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum of leveringsdata zonder dat koper daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan danwel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

2. Indien de nakoming langer dan één maand na de in de overeenkomst opgegeven leveringsdatum achterwege blijft, heeft de koper het recht de overeenkomst geheel of voor het niet nagekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering per aangetekende brief geschiedt en deze door verkoper vóór de aflevering van de desbetreffende goederen wordt ontvangen.

3. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Artikel 12 – Retourzendingen

1. Retourzendingen geschieden, mits onbeschadigd en ongebruikt, immer voor rekening en risico van koper.

2. De termijn voor retourzendingen bedraagt 14 dagen en voor terugbetaling 30 dagen.

Artikel 13 – Vrijwaringen

1. De koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien koper aan verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 – Opzegging / beëindiging overeenkomst / annulering

1. Ingeval één van de partijen te kort komt in de nakoming van één van haar verbintenissen, is de andere partij die reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, bevoegd de nog niet uitgevoerde verplichtingen op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.
Alle vorderingen al dan niet gefactureerd zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van de partijen schadevergoeding te vorderen.

2. In afwijking van het bepaalde in het voorafgaande lid kan verkoper de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk opzeggen c.q. beëindigen, indien koper een verzoek tot surséance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard - al dan niet op eigen verzoek - in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van koper. Verkoper zal wegens een dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

3. Indien een training (incl. materiaal) per e-mail bevestigd is met koper en deze door de koper wordt geannuleerd, zal verkoper 30% annuleringskosten in rekening brengen.

4. Spray-tan Nederland is gerechtigd om klanten die minder dan € 350 per jaar afnemen aan spray-tan vloeistoffen, eenzijdig, en dus zonder toestemming van de klant van de website van Spray-tan Nederland af te halen. Dit geldt voor alle websites die onder Spray-tan Nederland vallen.

5. Spray-tan Nederland is gerechtigd om klanten die zich niet aan de wettelijke betalingstermijn houden per direct van de website van Spray-tan Nederland te halen. Dit geldt voor alle websites die onder Spray-tan Nederland vallen.

6. Spray-tan Nederland is gerechtigd om salonlocaties te verwijderen wanneer de locatie met een ander merk sprayt dat niet geleverd wordt door Spray-tan Nederland BV.


Artikel 15 – Aansprakelijkheid

1. Indien verkoper toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, is verkoper slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade tot maximaal het aankoopbedrag, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie en door de verzekeringsmaatschappij van verkoper wordt uitgekeerd. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

2. Koper is gehouden na het ontstaan van enig recht op schadevergoeding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade terstond schriftelijk bij verkoper te melden.

3. Koper vrijwaart verkoper voor alle schade die verkoper mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring en/of het niet handelen conform instructies betreffende de bescherming van de kwaliteit en/of houdbaarheid van de geleverde goederen door de koper.

Artikel 16 – Overmacht

1. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Hieronder valt ook het niet meer verkrijgbaar zijn van de bestelde goederen.

2. Als een niet aan verkoper toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken:
Iedere gebeurtenis of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht en/of order te voorzien – waardoor de levering en/of fabricage bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, danwel een zodanige invloed heeft op de productie van en/of de levering door verkoper, dat nakoming door verkoper zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van verkoper gevergd kan worden.

Artikel 17 – Reclame

1. Klachten over de geleverde dienen schriftelijk en behoorlijk omschreven ter kennis te worden gebracht aan verkoper binnen tien werkdagen nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor rekening van de koper.

2. Reclames die verkoper bereiken na het verstrijken van de reclames betreffende verwerkte of bewerkte producten, kunnen niet tot vergoeding of vervanging aanleiding geven.

3. Koper is verplicht op verzoek van verkoper de zaken waarover deze reclameert aan verkoper te retourneren.

4. Klachten inzake facturen dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na factuurdatum verkoper hebben bereikt.

5. Het indienen van klachten/reclames ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.

Artikel 18 – Garantie

1. Een door de verkoper of fabrikant als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de koper ter zake van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van de verkoper ten opzichte van de koper heeft op grond van de wet en/of overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

2. In samenhang met artikel 16 beperkt de garantie zich, indien het product niet voldoet aan de in de branche gebruikelijke kwaliteitseisen en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, tot hetgeen de fabrikant van het product heeft gesteld.

Artikel 19 – Monsters en modellen

Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de kantonrechter uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter van de rechtbank te Rotterdam worden onderworpen.